Jë'ktsëp

V. Hipear. Hipo. Tëënëmë, jë'ktsëp ëjts (Ora! Tengo hipo).